Visietraject van de KNMG

Verandert de rol van de arts in de toekomst?

De komende decennia verandert er veel in de samenleving en in de zorg. Gaat de rol van de arts hierdoor veranderen? Dat was de centrale vraag in het traject dat ongeveer drie jaar heeft geduurd. De gemaakte beeldverslagen vormde het verslag van de diverse bijeenkomsten maar ook weer een startpunt voor verdere gesprekken en verdieping. Het resultaat was een gedragen visie en model.

Trends en ontwikkelingen in beeld brengen

Het visietraject is binnen de KNMG met een gemêleerd gezelschap in 2018 gestart, om vanuit verschillende perspectieven een beeld te creëren van trends en ontwikkelingen waarmee artsen te maken krijgen.

Trends en ontwikkelingen rondom de arts

Een aantal nationale en internationale bronnen zijn samengevat en heb ik gebruikt om bovenstaand overzicht te tekenen

Beeld uitgangspunt voor co-creatietraject

Het overzicht van de trends en ontwikkelingen vormde het uitgangspunt voor het co-creatietraject waaraan uiteindelijk meer dan 300 mensen binnen en buiten de zorg hebben meegedaan, zoals (jonge) artsen (in spe), wetenschappers, opleiders, bestuurders en managers in de zorg, patiëntenorganisaties, verpleegkundigen, paramedici, ondernemers en lokale overheden.

De deelnemers van het congres ‘170 jaar KNMG’ in 2019 hadden de mogelijkheid hun beeld over de toekomstige rol van de arts te delen. Daar is ruim gebruik van gemaakt.

75 mensen hebben input gegeven voor dit beeldverslag

Zo’n 75 mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun ideeën en inzichten te delen. Dit heb ik gebruikt om gedurende het congres een beeldverslag te maken.

Eerste aanzet tot de rollen van de arts

Een eerste aanzet tot de ‘rollen van de arts’ werd gepresenteerd op het congres.

Aanscherpen visie in online bijeenkomsten

Het was de bedoeling het proces begin 2020 voort te zetten. De COVID-19 pandemie zorgde echter voor uitstel. In het najaar 2020 is een tweede, online werkatelier georganiseerd, waar met uit uiteenlopende disciplines binnen en buiten de zorg is gereflecteerd en voortgebouwd op de eerste concept visie. Dit heeft voor een verdere aanscherping en verdieping van de visie gezorgd.

Een dialoog op een heidag van de KNMG in 2020, drie TransitieCafés in de districten van de KNMG, een dialoog met het College voor Geneeskundige Specialismen en een dialoog met de Bestuurlijke Adviescommissie Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten leidde tot een verdere aanvulling.

Beeldverslagen van online bijeenkomsten

Een  aantal van de beeldverslagen van de diverse bijeenkomsten. Door de Covid-pandemie allemaal online bijeenkomsten.

Uitdragen van de visie

De visie is openbaar gemaakt op een speciale themawebsite en wordt door de KNMG gebruikt als leidraad.

De tekeningen worden ook op de website gebruikt.

De website.

Een belangrijk resultaat van het hele proces is het model ‘De rollen van de arts in 2040’.

Model: De rollen van de arts

Het model met de draaiende buitenringen. De context waarin de arts zich bevindt, bepaalt de invulling van zijn rol op dat moment.

VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN BEELDVERSLAGEN

  1. Deelnemers werden nieuwsgierig gemaakt door verslagen van eerdere bijeenkomsten.
  2. Deelnemers zagen hun inbreng terug in het beeldverslag.
  3. Door de meer abstracte vorm van verslaglegging werd er niet op punten en komma’s gereageerd maar werd het gesprek op meer hoofdlijnen gevoerd.
  4. Het beeldverslag van het congres werd veel gedeeld op social media. Hierdoor werd het proces breder getrokken.